Facebook Chat

Cơ sở dữ liệu đất đai do cơ quan Trung ương tổ chức xây dựng gồm những dữ liệu nào?

Hỏi đáp pháp luật

Hỏi đáp pháp luật

Cơ sở dữ liệu đất đai do cơ quan Trung ương tổ chức xây dựng gồm những dữ liệu nào?

Ngày đăng : 23/02/2021 - 9:06 AM

Hỏi: Cơ sở dữ liệu đất đai do cơ quan Trung ương tổ chức xây dựng gồm những dữ liệu nào?

   

  Trả lời:

Điều 3 Luật đất đai 2013 có giải thích về cơ sở dữ liệu đất đai như sau: "Cơ sở dữ liệu đất đai là tập hợp các dữ liệu đất đai được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử."

Những cơ sở dữ liệu đất đai do cơ quan Trung ương tổ chức xây dựng được pháp luật quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 05/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành như sau: 

Cơ sở dữ liệu đất đai do cơ quan Trung ương tổ chức xây dựng gồm:

a) Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai: dữ liệu báo cáo, biểu, bảng số liệu thống kê, kiểm kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp vùng và cả nước; dữ liệu về quản lý sử dụng đất theo chuyên đề;

b) Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: dữ liệu báo cáo thuyết minh tổng hợp, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và bản đồ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, vùng kinh tế - xã hội;

c) Cơ sở dữ liệu giá đất: dữ liệu khung giá đất, giá đất tại khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là khu vực giáp ranh).

Trên đây là nội dung câu trả lời về những cơ sở dữ liệu đất đai do cơ quan Trung ương tổ chức xây dựng. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 05/2017/TT-BTNMT.

Trân trọng!

Bài viết khác
  Chế độ tử tuất  (23.03.2021)
    (04.12.2020)

Cơ sở dữ liệu đất đai do cơ quan Trung ương tổ chức xây dựng gồm những dữ liệu nào?